تاثیر عسل در ترمیم پذیری بستر زخم

تاثیر عسل در ترمیم پذیری بستر زخم

بررسی هیستوپاتولوژیکی تاثیر سینرژیک مصرف موضعی اسانس pulegium Mentha و عسل در ترمیم پذیری بستر زخم باز پوستی

چکیده

مقدمه: یکی از اهداف درمان علم پزشکی، ترمیم زخم در زمان كوتاهتر، با عوارض جانبی كمتر می باشد. اهمیت و اثربخشی استفاده از گیاهان دارویی در سالیان اخیر افزایش یافته است.

هدف: مطالعه حاضر جهت بررسی اثر سینرژیک مصرف موضعی اسانس نعنا و عسل در ترمیم پذیری بستر زخم باز پوستی رت انجام شده است.

15 × انجام گرفت. تحت بیهوشی، زخمی مربع به ابعاد 15 Wistar روش بررسی: این مطالعه تجربی روی 75 سر رت نژاد میلیمتر ایجاد شد. برای توزیع موشها روش تصادفی اعمال شد. سطح زخمها در گروههای تجربی روزانه یک بار با نعنا، عسل، تركیبی از هر دو و پماد فنی توئین پوشانیده شد. درگروه شاهد هیچ گونه تیماری انجام نشد. در بررسی ماكروسکوپی و اندازه گیری و 14 ارزیابی شد.

بررسی هیستوپاتولوژیکی تاثیر سینرژیک مصرف موضعی اسانس pulegium Mentha و عسل در ترمیم پذیری بستر زخم باز پوستی

10 در بررسی های هیستوپاتولوژیکی ، یک نمونه از بستر زخم از تمام گروههای ،7 ،4 ، سطح زخم، در روزهای 1 مورد مطالعه برداشته شد و مورد پردازش بافتی قرار گرفت. برای بررسی اختلاف معنیداری بین گروهها آنالیز واریانس یک طرفه و یا از نظر آماری معنیدار P < 0/ نسخهی 21 استفاده شده و نیز مقدار 05 SPSS دوطرفه استفاده شد. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار درنظر گرفته شد.

نتایج: در گروه درمانی تركیب عسل و نعنا در مقایسه با گروههای دیگر) درصد بهبودی بیشتر و مساحت زخم كمتر( اثربخشی بر .)P < 0/روی تسریع ترمیم زخم، به طور معنیداری بیشتر بود ) 001

نتیجه گیری: مصرف تركیب اسانس نعنا و عسل در ترمیم پذیری زخم باز پوستی مؤثر بوده و باعث تسریع ترمیم زخم شده است.

مطالب مرتبط: دوره های پزشکی / کلینیک زخم / زخم سوختگی / درمان عفونت زخم / زخم عفونی / عوامل خطر مرتبط با زخم بستر / زخم دیابتی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *