عوامل خطر مرتبط با زخم بستر

عوامل خطر مرتبط با زخم بستر از معيار برادن | دنیای زخم

عوامل خطر مرتبط با زخم بستر چیست؟

 عوامل خطر مرتبط با زخم بستر با استفاده از معيار برادن در بيماران بستري در بيمارستانهاي فاطمه زهرا (س) و سلمان فارسي شهر بوشهر را در ذیل به آن اشاره خواهیم نمود.

 مرگ و مير (Morbidty)  عوامل خطر مرتزی با زخم بستر: کمتر کسي به مراقبت از بيماران پرداخته و با زخم بستر مواجه نشده است. زخم بستر موجب ناتواني

کاهش کيفيت زندگي و هزينه مالي ميشود. استفاده از معيارهايي که بتواند زخم بستر را پيشبيني کند ميتواند به تشخيص ،(Mortality)

زودهنگام و جلوگيري از پيشرفت اين عارضه کمک نمايد. از اين رو بررسي كنوني جهت بررسي عوامل خطر مرتبط با زخم بستر از معيار

برادن استفاده شد و اميدواريم که با انجام اين پژوهش بتوان گامي در جهت کاهش بروز زخم بستر برداشت.

عوامل خطر مرتبط با زخم بستر

نتایج تحقیقات عوامل خطر مرتبط با زخم بستر 

مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه مقطعي و از نوع توصيفي – تحليلي است که جهت بررسي عوامل مرتبط با زخم بستر با استفاده از داخلي – جراحي و ارتوپدي بيمارستانهاي فاطمه زهرا (س) و سلمان فارسي شهر ،ICU معيار برادن بر روي ۲۲۲ بيمار بستري در بخشهاي بوشهر انجام شد.

ابزار جمع آوري اطلاعات شامل: پرسشنامه جمعيت شناختي از عوامل خطر مرتبط با زخم بستر معيار برادن بود. ابتدا جهت کليه واحدهاي پژوهش، پرسشنامه

جمعيت شناختي و معيار برادن تکميل گرديد و بعد بيماران به فواصل منظم تا هنگام ترخيص از لحاظ وجود يا عدم وجود زخم بستر معاينه

SPSS گرديدند و وجود يا عدم وجود و همچنين زمان ايجاد زخم بستر در آنها ثبت گرديد. اطلاعات پس از جمع آوري، با استفاده از نرم افزار معني دار فرض گرديد. (P<۰/ تجزيه و تحليل گرديد. در تمام موارد ( ۰۵ Roc curve و آزمونهاي تيتست، مربع کا و Stata ويرايش ۱۳ و ۱۲ درصد ( ۱۸ / يافته ها: از مجموع ۲۲۲ بيمار تحت مطالعه ۱۴ درصد واحدهاي پژوهش ( ۳۱ نفر) دچار زخم بستر شدند که شيوع آن در آقايان ۷ درصد ( ۱۳ نفر) بود. شايعترين محل زخم بستر ساکروم و پاشنه پا ( ۳۰ درصد) بود. اختلاف معني داري بين دو گروه / نفر) و۱۶ در خانمها  اختلاف معني داري بين نوع تشک و زخم .(P=۰/۲۹ ،P=۰/۵۷ ،P=۰/ (بازخم و بدون زخم) در رابطه با وزن، سن، جنس ديده نشد (به ترتيب ۸۶ از بين .(P=۰/

 همچنين رابطه معني داري بين استعمال سيگار با بروز زخم بستر در اين پژوهش ديده نشد ( ۷۳ .(P=۰/ بستر مشاهده نشد ( ۷۳

براي نمره برادن، .(P<۰/۰۳ ،P<۰/ معيارهاي برادن دو معيار توان راه رفتن و حرکت اندامها در تخت با ايجاد زخم بستر در ارتباط بود

نمره ۱۴ را به عنوان بهترين نقطه با حساسيت ۵۲ درصد و ويژگي ۶۱ درصد عامل خطر زخم بستر نشان داد.

نتيجه گيري: عوامل خطر مرتبط با زخم بستر اگر چه تمام معيارهاي برادن براي پيشبيني زخم بستر نتيجه بخش نميباشد ولي توجه پرستاران و مراقبين به بعضي از

ويژگي هاي آن که مرتبط با افزايش شيوع زخم بستر ميباشند، ميتواند در پيشبيني اين عارضه ناتوان کننده و گاه كشنده، مفيد باشد.

مطالب مرتبط: کلینیک زخم / زخم سوختگی / زخم عفونی / تأثير اكسيژن بر بهبودی زخم بستر

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *