تاثیر روغن زیتون موضعی بر پیشگیری از زخم بستر بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان آموزشی درمانی شهید بهشتی یاسوج: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور

چکیده

زمینه و هدف: پیشگیری از زخم بستر یک اولویت در بخشهای مراقبتی حاد و طولانی مدت به شمار می آید. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر روغن زیتون بر پیشگیری از زخم بستر بیماران بستری در بخش مراقب تهای ویژه بیمارستان آموزشی درمانی شهید بهشتی یاسوج انجام شد.

مواد و روشها: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی د وس وکور در سال 1392 الی 1394 بر روی 70 بیمار که در محدوده سنی 18 تا 74 سال

قرار داشتند، انجام شد. بیماران به روش نمون هگیری هدفمند انتخاب و در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. طی مدت دو هفته در گروه کنترل، نمون هها مراقبت معمول پوست شامل تغییر پوزیشن در هر دو ساعت و تشک مواج را دریافت کردند و در گروه مداخله ع الوه بر مراقبت معمول، روزانه یک بار و هر بار 15 میل یلیتر روغن زیتون بر نواحی از بدن ب هآرامی و بدون انجام ماساژ مالیده شد. داد ههای مربوط به زخم بستر با استفاده از پرسشنامه، گردآوری شده و با نر مافزار SPSS20

آزمو نهای آماری مجذو رکای، تست دقیق فیشر و آزمون تی تحلیل شدند.

یافته ها: در گروه مداخله 4/ 11 درصد دارای زخم بستر درجه یک و 8/ 2 درصد دارای زخم بستر درجه دو و 7/ 85 درصد فاقد زخم بستر بودند.

در گروه کنترل 5/ 8 درصد دارای زخم بستر درجه یک و 7/ 25 درصد دارای زخم بستر درجه دو و 7/ 65 درصد فاقد زخم

بستر بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان بروز زخم بستر در گروه مداخله ک متر از گروه کنترل بود ) 03 / .)P>0

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که اختلاف معنی داری بین توزیع فراوانی زخم بستر در گروه مداخله و کنترل وجود داشت. می-توان

نتیجه گرفت که استفاده از روغن زیتون موضعی بر پیشگیری از زخم بستر بیماران موثر م یباشد.

واژه های كلیدی: زخم بستر، روغن زیتون، بخش مراقب تهای ویژه، پیشگیری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *