تأثير اكسيژن بر بهبودی زخم بستر

تأثير اكسيژن بر بهبودی زخم بستر و تأثير اكسيژن موضعی با فشار بالا

تأثير اكسيژن بر بهبودی زخم بستر چه نتایجی دارد؟

تأثير اكسيژن بر بهبودی زخم بستر و تأثير اكسيژن موضعی با فشار بالا بر ميزان بهبودی زخم بستر می تواند روند درمان را تسریع نماید.

زمينه: زخم بستر يك عارضه جدی است و در صورتی كه به خوبی درمان نشود ، می تواند مشكلات جبران ناپذيری برای بيمار ايجاد كند.

هدف: مطالعه حاضر به منظور تأثير اكسيژن بر بهبودی زخم بستر و تعيين تأثير اكسيژن موضعی با فشار بالا بر ميزان بهبودی زخم بستر انجام شد.

مواد و روشها: در اين كارآزمايي باليني تصادفی يك سوكور، 100 بيمار بستری در یک مراكز آموزشی درمانی به صورت تخصيص تصادفی با قرعه كشي برای هر فرد، در يكی از دو گروه پانسمان ساده يا اكسيژن موضعي با فشار بالا قرار گرفتند .( 50 نفر در هر گروه) در گروه پانسمان ساده ، زخم پس از سه بار شستشو با سرم فيزيولوژی با يك گاز استريل خشك می شد و با توجه به اندازه زخم با يك يا چند گاز استريل خشك پانسمان می شد.

درگروه اكسيژن موضعی با فشار بالا، 10 ليتر اكسيژن به مدت 20 دقيقه، سه نوبت در روز توسط سوند تجويز می شد. وضعيت بيمار هر 48 ساعت تا بهبودی يا ترخيص بيمار (حداكثر به مدت 4 هفته) ارزيابی شد. داده ها با آزمونهای آمار توصيفی و تی مستقل تجزيه و تحليل شدند.

تأثير اكسيژن بر بهبودی زخم بستر

تأثير اكسيژن بر بهبودی زخم بستر و نتایج

ميانگين مساحت زخم قبل از مراقبت در دو گروه /02±13/

يافته ها: اكثر نمونه ها (% 51 ) مؤنث، 18 تا 94 ساله با ميانگين سنی 81

13/ 30 و 37 / 28 سانتيمتر مربع بود كه پس از مراقبت و شروع درمان به 02 / 31 و 74 / پانسمان ساده و اكسيژن موضعی با فشار بالا به ترتيب 80

.(p<0/ سانتيمتر مربع رسيد. اين اختلاف از نظر آماری معني دار بود ( 05

نتيجه گيری: روش اكسيژن موضعي با فشار بالا در ميزان بهبودی زخم مؤثر بود و به عنوان يك روش درمانی پيشنهاد می شود.

مطالب مرتبط: کلینیک زخم / زخم سوختگی / درمان عفونت زخم / زخم عفونی / زخم فشاری در ICU

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *