تأثير اكسيژن بر بهبودی زخم بستر

29 بهمن 1399

تأثير اكسيژن موضعی با فشار بالا بر ميزان بهبودی زخم بستر

زمينه: زخم بستر يك عارضه جدی است و در صورتی كه به خوبی درمان نشود ، می تواند مشكلات جبران ناپذيری برای بيمار ايجاد كند.

هدف: مطالعه حاضر به منظور تعيين تأثير اكسيژن موضعی با فشار بالا بر ميزان بهبودی زخم بستر انجام شد.

مواد و روشها: در اين كارآزمايي باليني تصادفی يك سوكور، 100 بيمار بستری در مراكز آموزشی درمانی قزوين به صورت تخصيص تصادفی با قرعه كشي برای هر فرد، در يكی از دو گروه پانسمان ساده يا اكسيژن موضعي با فشار بالا قرار گرفتند .( 50 نفر در هر گروه) در گروه پانسمان ساده ، زخم پس از سه بار شستشو با سرم فيزيولوژی با يك گاز است ريل خشك می شد و با توجه به اندازه زخم با يك يا چند گاز استريل خشك پانسمان می شد.

درگروه اكسيژن موضعی با فشار بالا، 10 ليتر اكسيژن به مدت 20 دقيقه، سه نوبت در روز توسط سوند تجويز می شد. وضعيت بيمار هر 48 ساعت تا بهبودی يا ترخيص بيمار (حداكثر به مدت 4 هفته) ارزيابی شد. داده ها با آزمونهای آمار توصيفی و تی مستقل تجزيه و تحليل شدند.

70 سال بودند. ميانگين مساحت زخم قبل از مراقبت در دو گروه /02±13/

يافته ها: اكثر نمونه ها (% 51 ) مؤنث، 18 تا 94 ساله با ميانگين سنی 81

13/ 30 و 37 / 28 سانتيمتر مربع بود كه پس از مراقبت و شروع درمان به 02 / 31 و 74 / پانسمان ساده و اكسيژن موضعی با فشار بالا به ترتيب 80

.(p<0/ سانتيمتر مربع رسيد. اين اختلاف از نظر آماری معني دار بود ( 05

نتيجه گيری: روش اكسيژن موضعي با فشار بالا در ميزان بهبودی زخم مؤثر بود و به عنوان يك روش درمانی پيشنهاد می شود.

مطالب مرتبط: دوره های پزشکی / کلینیک زخم / زخم سوختگی / درمان عفونت زخم / زخم عفونی / زخم فشاری در ICU

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

اثربخشی لارو درمانی در درمان زخم پا
اثربخشی لارو درمانی در درمان زخم پا
پانسمان عسل
پانسمان عسل
تاثیر روغن زیتون موضعی بر پیشگیری از زخم بستر بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان آموزشی درمانی شهید بهشتی یاسوج: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور
تاثیر روغن زیتون موضعی بر پیشگیری از زخم بستر بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان آموزشی درمانی شهید بهشتی یاسوج: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور