عوامل پیشگویی کننده زخم بستر در بخش مراقبتهاي ویژه با استفاده از مقیاس برادن

30 بهمن 1399

زمینه: زخم بستر یک مشکل عمده براي بیماران بستري در بیمارستان محسوب میشود. این مطالعه با هدف تعیین عوامل پیشگویی کننده زخم بستر در بخش مراقبتهاي ویژه صورت گرفته است.

 روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که بر روي 673 بیمار بستري در بخش مراقبتهاي ویژه 6 بیمارستان منتخب طی یک دوره شش ماهه در استان گیلان انجام شد. نمونه گیري به صورت آسان انجام گرفت. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه برادن بود که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تأیید شده است.

 داده ها در محیط نرم افزار 20 SPSS و با استفاده از آزمونهاي test-t ،کاي اسکویر و regression Logistic تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 7/16±35/45 سال بود. بروز زخم بستر در نمونه مورد مطالعه 6/3 درصد بود. شاخص هاي الگوي غذایی و سائیدگی و کشش پس از تعدیل نسبت شانس به عنوان عوامل پیشگوکننده زخم بستر شناسایی شدند

نتیجه گیري: توجه به تغذیه مناسب و درست اجرا نمودن ساییدگی و کشش عضلات و بافتهاي بیماران بخش مراقبتهاي ویژه میتوان علاوه بر پیشبینی معیارهاي مدل مربوطه، زخم بستر و عوارض حاصل از آن را بهدرستی مدیریت نمود. بازآموزي پرسنل بخش مراقبتهاي ویژه در این زمینه و همچنین آموزش بیماران این بخش پیشنهاد میشود

کلیدواژه ها: زخم بستر، مراقبتهاي ویژه، مقیاس برادن، بیمارستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

اثربخشی لارو درمانی در درمان زخم پا
اثربخشی لارو درمانی در درمان زخم پا
پانسمان عسل
پانسمان عسل
تاثیر روغن زیتون موضعی بر پیشگیری از زخم بستر بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان آموزشی درمانی شهید بهشتی یاسوج: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور
تاثیر روغن زیتون موضعی بر پیشگیری از زخم بستر بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان آموزشی درمانی شهید بهشتی یاسوج: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور