زخم بستر در بخش مراقبتهای ویژه

30 بهمن 1399

عوامل پیشگویی کننده زخم بستر در بخش مراقبتهای ویژه با استفاده از مقیاس برادن

زمینه: زخم بستر یک مشکل عمده برای بیماران بستری در بیمارستان محسوب میشود. این مطالعه با هدف تعیین عوامل پیشگویی کننده زخم بستر در بخش آی سی یو صورت گرفته است.

 روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که بر روي 673 بیمار بستری در بخش مراقبتهای ویژه 6 بیمارستان منتخب طی یک دوره شش ماهه در استان گیلان انجام شد. نمونه گیری به صورت آسان انجام گرفت. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه برادن بود که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تأیید شده است.

 داده ها در محیط نرم افزار 20 SPSS و با استفاده از آزمونهاي test-t ،کاي اسکویر و regression Logistic تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 7/16±35/45 سال بود. بروز زخم بستر در نمونه مورد مطالعه 6/3 درصد بود. شاخص های الگوی غذایی و سائیدگی و کشش پس از تعدیل نسبت شانس به عنوان عوامل پیشگوکننده زخم بستر شناسایی شدند

نتیجه گیري: توجه به تغذیه مناسب و درست اجرا نمودن ساییدگی و کشش عضلات و بافتهای بیماران بخش مراقبتهای ویژه میتوان علاوه بر پیشبینی معیارهای مدل مربوطه، زخم بستر و عوارض حاصل از آن را به درستی مدیریت نمود. بازآموزی پرسنل بخش مراقبتهای ویژه در این زمینه و همچنین آموزش بیماران این بخش پیشنهاد میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

اثربخشی لارو درمانی در درمان زخم پا
اثربخشی لارو درمانی در درمان زخم پا
پانسمان عسل
پانسمان عسل
تاثیر روغن زیتون موضعی بر پیشگیری از زخم بستر بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان آموزشی درمانی شهید بهشتی یاسوج: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور
تاثیر روغن زیتون موضعی بر پیشگیری از زخم بستر بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان آموزشی درمانی شهید بهشتی یاسوج: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور