تأثير اكسيژن موضعي با فشار بالا بر ميزان بهبودي زخم بستر

29 بهمن 1399

زمينه: زخم بستر يك عارضه جدي است و در صورتي كه به خوبي درمان نشود ، مي تواند مشكلات جبران ناپذيري براي بيمار ايجاد كند.

هدف: مطالعه حاضر به منظور تعيين تأثير اكسيژن موضعي با فشار بالا بر ميزان بهبودي زخم بستر انجام شد.

مواد و روشها: در اين كارآزمايي باليني تصادفي يك سوكور، 100 بيمار بستري در مراكز آموزشي درماني قزوين به صورت تخصيص تصادفي با

قرعه كشي براي هر فرد، در يكي از دو گروه پانسمان ساده يا اكسيژن موضعي با فشار بالا قرار گرفتند .( 50 نفر در هر گروه) در گروه پانسمان ساده ، زخم

پس از سه بار شستشو با سرم فيزيولوژي با يك گاز است ريل خشك ميشد و با توجه به اندازه زخم با يك يا چند گاز استريل خشك پانسمان ميشد. در

گروه اكسيژن موضعي با فشار بالا، 10 ليتر اكسيژن به مدت 20 دقيقه، سه نوبت در روز توسط سوند تجويز ميشد. وضعيت بيمار هر 48 ساعت تا

بهبودي يا ترخيص بيمار (حداكثر به مدت 4 هفته) ارزيابي شد. دادهها با آزمونهاي آمار توصيفي و تي مستقل تجزيه و تحليل شدند.

70 سال بودند. ميانگين مساحت زخم قبل از مراقبت در دو گروه /02±13/

يافته ها: اكثر نمونه ها (% 51 ) مؤنث، 18 تا 94 ساله با ميانگين سني 81

13/ 30 و 37 / 28 سانتيمتر مربع بود كه پس از مراقبت و شروع درمان به 02 / 31 و 74 / پانسمان ساده و اكسيژن موضعي با فشار بالا به ترتيب 80

.(p<0/ سانتيمتر مربع رسيد. اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود ( 05

نتيجه گيري: روش اكسيژن موضعي با فشار بالا در ميزان بهبودي زخم مؤثر بود و به عنوان يك روش درماني پيشنهاد ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

اثربخشی لارو درمانی در درمان زخم پا
اثربخشی لارو درمانی در درمان زخم پا
پانسمان عسل
پانسمان عسل
تاثیر روغن زیتون موضعی بر پیشگیری از زخم بستر بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان آموزشی درمانی شهید بهشتی یاسوج: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور
تاثیر روغن زیتون موضعی بر پیشگیری از زخم بستر بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان آموزشی درمانی شهید بهشتی یاسوج: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور